Privacy verklaring

Privacy en het gebruik van cookies

In dit privacybeleid vertellen we hoe Herbs & Global Essentials BV je persoonlijke informatie gebruikt en beschermt. We kunnen dit beleid wijzigen door deze pagina bij te werken.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Herbs & Global Essentials BV, KvK 75635623 Kaldenkerkerweg 20, 5913 AE Venlo..

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website bycreosa.com en door het op deze website vermelde emailadressen doorsturen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 - Algmeen

1.1.   Herbs & Global Essentials BV leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en ook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht over het "recht van de elektronische economie".

1.2.   Herbs & Global Essentials BV stelt zich met deze Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.   De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Herbs & Global Essentials BV.

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1.   Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 1. Categorie 1, zonder registratie: je IP-adres, surfgedrag en zoektermen;
 2. Categorie 2: je e-mailadres en wachtwoord;
 3. Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief je e-mailadres;
 4. Categorie 4: de inhoud van je winkelmandje en je favorieten;
 5. Categorie 5: je adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.   Herbs & Global Essentials BV kan je gegevens (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. Tijdens je registratie en gebruik van de website;

2.3.   De website maakt gebruik van cookies die mogelijk een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen over het gebruik van cookies, zie artikel 8.

 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1.   Algemene doeleinden

Herbs & Global Essentials BV zal de vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Herbs & Global Essentials BV om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 2. Categorie 2: het beheer van je account op deze website met het oog op het gebruik door onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 3. Categorie 3: het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 4. Categorie 4: het bewaren van je winkelmandje en je favorieten in door jou aangemaakte lijstjes, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 5. Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.   Direct marketing

De persoonsgegevens zullen ook gebruikt kunnen worden voor direct marketing, als je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Als je al bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Herbs & Global Essentials BV je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Herbs & Global Essentials BV, haar producten en/of diensten. Herbs & Global Essentials BV kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Herbs & Global Essentials BV bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.   Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Herbs & Global Essentials BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Herbs & Global Essentials BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Herbs & Global Essentials BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Herbs & Global Essentials BV zal in redelijkheid proberen je van tevoren op de hoogte te brengen van het feit dat Herbs & Global Essentials BV je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Herbs & Global Essentials BV zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.   Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Herbs & Global Essentials BV je Persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Herbs & Global Essentials BV zal in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Herbs & Global Essentials BV.

 

Artikel 5 – Je rechten

5.1.   Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, en ook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

5.2.   Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Herbs & Global Essentials BV. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3.   Recht van verzet

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb j steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moet je geen redenen op te geven.

5.4.   Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.   Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.   Uitoefening van je rechten

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, per post naar Herbs & Global Essentials BV of door gebruik te maken van het onderdeel Contacteer ons op de Website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

5.7.   Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van je Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.   Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Privacycommissie.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.   Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.   In geen geval kan  Herbs & Global Essentials BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.   Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers en eventueel aan dienstverleners zoals een betaalprovider voor de verwerking van je betaling of koeriers voor de verzending van je bestelling.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, aangestelden en dienstverleners, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 Artikel 8 - Cookies

8.1.   Wat zijn cookies?

Een cookie”is een klein bestand uitgezonden door de server van Wholefoods en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2.   Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

8.3.   Soorten cookies

Onze website gebruikt uitsluitend functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je winkelmandje te onthouden. Om de veiligheid te verhogen, hebben wij ervoor gekozen om je winkelmandje apart van je persoonlijke gegevens te bewaren.